Trámites Presencial

Buscar trámites por

Código Trámite Presentación
--- Pagamento de recibos Presencial Online
--- Solicitudes de Axuda (Anexo I) e Xustificación (Anexo II) do Plan de emprego municipal (con)trato feito! Presencial Descarga
101 Inscrición no Rexistro Municipal de Parellas de Feito Presencial Descarga
102 Reclamación patrimonial Presencial Descarga
121 Celebración de matrimonio civil Presencial Descarga
122 Acceso vehículos matrimonio civil Presencial Descarga
141 Provisión de prazas de persoal funcionario / laboral (quenda de consolidación de emprego temporal) Presencial Descarga
142 Acceso a prazas de persoal funcionario / laboral (quenda libre) Presencial Descarga
161 Tarxeta estacionamento para persoas con discapacidade Presencial Descarga
162 Tarxeta de armas Presencial Descarga
172 Autorización para vao/pasaxe Presencial Online Descarga
173 Cambio titularidade vao/pasaxe Presencial Online Descarga
174 Autorización para actividades ao aire libre Presencial Descarga
175 Tarxeta zona peonil Presencial Online Descarga
176 Autorización para instalación de valo / estada / plataforma elevadora Presencial Descarga
177 Autorización para a instalación de guindastre Presencial Descarga
178 Licenza para terrazas de veladores Presencial Descarga
179 Declaración para a organización de verbenas Presencial Descarga
180 Declaración responsable para probas deportivas e actividades similares Presencial Descarga
181 Declaración para a instalación de tribunas, escenarios, carpas e estruturas auxiliares en eventos de carácter temporal Presencial Descarga
182 Declaración responsable para explotación de bares, atraccións, postos e outras actividades recreativas de carácter temporal en eventos festivos Presencial Descarga
183 Declaración "Actividade Extraordinaria - ESTABLECEMENTO" Presencial Descarga
191 Bonificación para transporte urbano Presencial Descarga
201 Solicitude de información sobre réxime e condicións urbanísticas Presencial Descarga
202 Certificado municipal de situación da vivenda Presencial Descarga

Páxinas