Trámites

Buscar trámites por

Código Trámite Presentación
203 Solicitude de información sobre clasificación do solo Presencial Descarga
204 Certificación sobre a caducidade da acción para restablecer a legalidade urbanística alterada e sobre a prescrición da acción para sancionar Presencial Descarga
206 Certificación de antigüidade Presencial Descarga
251 Licenza de primeira ocupación Presencial Descarga
252 Autorización autonómica en solo rústico previa á licenza urbanística Presencial Descarga
253 Licenza para a execución de gabias para a acometida ou reparación de servizos, nas vías ou espazos públicos Presencial Descarga
255 Excepcionalidade do cumprimento das condicións de habitabilidade reguladas no Decreto 29/2010 do 4 de marzo Presencial Descarga
256 Licenza urbanística Presencial Descarga
257 Comunicación urbanística de obras e usos do solo e subsolo Presencial Descarga
258 Comunicación previa de actuacións urbanísticas, que se poden realizar de maneira inmediata e presencial nas dependencias municipais. Son as relacionadas na Ordenanza reguladora das comunicacións de obras Presencial Descarga
259 Comunicación previa ó inicio de actividades ou apertura de establecementos Presencial Descarga
260 Renuncia a licenza urbanística ou desistencia da solicitude en trámite de licenza de obra maior
Presencial Descarga
261 Comunicación da transmisión do título habilitante (licenza urbanística ou comunicación previa) Presencial Online Descarga
263 Prórroga dos prazos de inicio e finalización determinados nas licenzas ou comunicacións previas Presencial Descarga
264 Devolución de garantía Presencial Descarga
265 Aliñacións e rasantes Presencial Descarga
266 Declaración responsable da instalación de estacións radioeléctricas para a prestación de servizos de comunicacións electrónicas
Presencial Descarga
271 Certificado municipal de enderezo correcto Presencial Descarga
281 Axudas para a rehabilitación do casco histórico
291 Información do Servizo Municipal de Enxeñería relativa á Clasificación da Vía Municipal Presencial Descarga
301 Bonificación do imposto sobre bens inmobles (IBI) por familia numerosa Presencial Descarga
302 Bonificacións do imposto sobre bens inmobles (IBI) para vivendas de protección oficial e as equivalentes conforme á normativa da comunidade autónoma Presencial Descarga
303 Bonificación do imposto sobre bens inmobles (IBI) por obra nova ou rehabilitación equiparable a esta Presencial Descarga
304 Bonificación do imposto sobre vehículos de tracción mecánica Presencial Descarga
305 Bonificación do 50% na cota do imposto sobre vehículos de tracción mecánica por incorporar motor híbrido, eléctrico ou con clasificación por Consumo A Presencial Descarga