Tarxeta de residente sistema ORA

Código: 
171
Presentación: 
Presencial
Online
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado
  • Documento Nacional de Identidade
  • Permiso de circulación do vehículo
  • Último recibo de imposto municipal de circulación ou documento análogo que o substitúa
  • Certificado do organismo competente acreditativo da necesidade de residir temporalmente en Lugo (só para persoas que normalmente residan fóra do municipio de Lugo).

Todos os documentos que se acheguen serán orixinais, acompañados das fotocopias, que serán cotexados no Rexistro Xeral do Concello.

A non presentación da documentación requirida poderá dar lugar a que se arquive a solicitude sen máis trámite.