Subvencións para persoas con talento deportivo

Código: 
802
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado, segundo modelos anexos
  • Fotocopia do Documento de Identidade da persoa solicitante ou representante legal
  • Fotocopia do Libro de Familia, se é o caso
  • Fotocopia da licenza federativa do ano en curso
  • Certificado da Federación de acordo coas bases
  • Acreditación da superación do curso académico
  • Acreditación dos gastos por desprazamentos e aloxamentos achegando calendario oficial competicións
  • Certificación bancaria do número de conta da persoa beneficiaria
  • Declaracións xuradas (Anexo II-D)

Prazo de presentación

Dende o 20/11/2016 ao 05/12/2016, ámbolos dous incluídos