Subvencións para persoas con talento deportivo

Código: 
802
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Fotocopia do DNI da persoa  solicitante ou representante legal.
  • Fotocopia do libro de familia, se é o caso.
  • Fotocopia da licenza federativa do ano en curso.
  • Certificado da federación de acordo coas bases.
  • Acreditación da superación do curso académico.
  • Certificación bancaria do número de conta da persoa beneficiaria.
  • Declaracións xuradas (ANEXO II-D).

Prazo de presentación

Dende o 14/11/2018 ao 28/11/2018, ámbolos dous incluídos