Subvencións para asociacións e entidades sen ánimo de lucro de carácter veciñal, educativo, profesional e de medio ambiente

Código: 
522
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

Documentación xenérica

  • Fotocopia do DNI da persoa solicitante.
  • Copia  do  documento acreditativo da  representación que  ten  a  persoa  solicitante  na  entidade  ou asociación.

Documentación a maiores para entidades non inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións

  • Fotocopia do CIF da asociación ou institución que representa.
  • Copia dos estatutos ou documentos acreditativos da personalidade da entidade. Na copia dos estatutos deberá figurar o selo xustificativo da inscrición no rexistro público correspondente.

Anexos

  • Memoria do programa de actividades (ANEXO II)
  • Memoria da necesidade do gasto (ANEXO III) (cando o obxecto da subvención sexan os gastos de mantemento e reparación de infraestrutura e equipamento e gastos de persoal da asociación.
  • Declaración xurada (ANEXO IV).

Prazo de presentación

Dende o 14 ata o 28 de novembro, ámbolos dous incluídos.

+ info

Subvencións para asociacións e entidades sen ánimo de lucro de carácter veciñal, educativo, profesional e de medio ambiente