Subvencións para asociacións e entidades sen ánimo de lucro de carácter veciñal, educativo, profesional e de medio ambiente

Código: 
522
Presentación: 
Presencial
Online
Descarga

Documentación que deberá achegar

Documentación xenérica

  • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado, xunto cos modelos anexos
  • Fotocopia do DNI da persoa solicitante
  • Copia do documento acreditativo da representación que ten a persoa solicitante na entidade ou asociación

Documentación a maiores para entidades non inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións

  • Fotocopia do CIF da asociación ou institución que representa
  • Copia dos estatutos ou documentos acreditativos da personalidade da entidade. Na copia dos estatutos deberá figurar o selo xustificativo da inscrición no rexistro público correspondente

Anexos

  • ANEXO II: Memoria do programa de actividades. Presentarase un anexo por cada actividade
  • ANEXO III: Memoria da necesidade do gasto. Cando o obxecto da subvención sexan os gastos de mantemento e reparación de infraestrutura e equipamento e gastos de persoal da asociación
  • ANEXO IV: Declaración xurada

Prazo de presentación

Dende o 10 ata o 24 de novembro, ámbolos dous incluídos.