Matrícula na Escola de Música

Código: 
403
Presentación: 
Presencial
Descarga

Matrícula na Escola de Música para o curso 2016 - 2017

Prazos

  • Alumnado da escola do 19 de abril ao 19 de maio de 2017
  • Novo alumnado: do 22 de maio ao 28 de xuño de 2017

Documentación que deberá aportar

As persoas interesadas deberán presentar:

  • Solicitude en modelo específico debidamente cumprimentado. No caso de alumnas/os menores de idade a solicitude deberá ir asinada pola nai, pai, ou persoas que representen legalmente a/o menor.
  • Fotocopia do DNI da persoa interesada maior de idade, ou da nai ou pai, ou persoas que representen legalmente á nena ou neno no caso de menores de idade.
  • Certificación bancaria da conta onde se desexe domiciliar o pagamento dos recibos pola utilización do servizo municipal da escola municipal de música onde apareza titular e número de conta.
  • 1 fotografía tamaño carné da/o alumna/o pegada na folla de solicitude no recuadro de foto, folla traseira.

Observacións

As solicitudes das persoas interesadas presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Lugo ou en calquera dos medios establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/15, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

Horario da Secretaría da Escola Municipal de Música

  • Luns de 09:30 a 13:30
  • Luns e martes de 16:00 a 20:30
  • Mércores e xoves de 16:00 a 20:30
  • Venres de 16:00 a 18:30