Declaración do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana

Código: 
310
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

No caso de compravendas, doazóns, cesións, permutas,pactos de mellora ou constitución ou transmisión de dereitos reais de goce limitativos do dominio.

  • Copia simple da escritura que dá lugar á declaración

No caso de herdanzas

  • Copia da escritura de adquisición dos bens que se herdan
  • Copia do modelo 650 do imposto sobre sucesións e doazóns presentado por cada herdeiro ou herdeira(anexos relació de ben e de suxeitos pasivos)

Para falecementos ocorridos a partir do 01/01/2012, establécese unha bonificación en función do valor catastral do solona cota  do imposto para os descendentes, ascemdentes ou cónxuxe do causante aplicable ó inmoble onde estivera empadroado o causante no intre do seu falecemento.A bonificación deberá solicitarse no prazo de 6 meses establecido para a súa presentación.

Valor catastral do solo

porcentaxe

De 0 a 8000 €

95%

De 8000,01 a 16.000€

50%

De 16.000,01 a 40.000

25%

 

 

 

 

 

 

Prazos de presentación da declaración

  • Actos inter vivos: 30 días hábiles dende a data da escritura pública ou privada que dá lugar á declaración
  • Actos mortis causa: 6 meses dende a data do falecemento