Cambio titularidade vao/pasaxe

Código: 
173
Presentación: 
Presencial
Online
Descarga

Documentación que deberá achegar

Xenérica

  • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado
  • Documento no que se acredite o consentimento para realizar o cambio da persoa anterior titular á nova (asinado polas dúas partes) ou sentenza xudicial que o dispoña
  • Fotocopia do último recibo da entrada de vehículos ou documento análogo que o substitúa

Específica para vaos/pasaxes comerciais

  • Licenza municipal de apertura que permita o acceso de vehículos ao local.

A non presentación da documentación requirida poderá dar lugar a que se arquive a solicitude sen máis tramite. Non obstante, a persoa interesada poderá substituír a achega dos documentos facilitándolle ao Concello os datos necesarios para a súa localización.

Directorio