Bonificacións do imposto sobre bens inmobles (IBI) para vivendas de protección oficial e as equivalentes conforme á normativa da comunidade autónoma

Código: 
302
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado
  • Cédula de cualificación provisional e definitiva de vivenda de protección oficial, expedida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo (orixinal e copia)
  • Escritura de compravenda da vivenda obxecto da solicitude (orixinal e copia)