Autorización para actividades ao aire libre

Código: 
174
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

Xunto con este  impreso e copias dos documentos que identifican ás persoas físicas (DNI) ou xurídicas (escritura de constitución) da organización, deberase aportar cunha antelación mínima de dez (10) días á data da autorización solicitada, a seguinte documentación:

  • Autorización do uso do solo por parte da titularidade do mesmo, cando non sexa de titularidade á municipal.
  • Memoria especificando en que consisten os actos e datas e horario de desenvolvemento en cada xornada e plano (ou ortofoto) con suficiente detalle do solo afectado polo evento, localización das ocupacións, indicado cando sexa preciso, os tramos que precisen corte do tráfico viario/peonil coa data e horario.
  • Seguro de responsabilidade civil, (póliza e recibo ou certificado expreso) que deberá cubrir os posibles danos ao público e a terceiros, con vixencia ao menos durante a instalación, funcionamento e desmontaxe.
  • Documentación que acredite a seguridade das instalacións. Cando se trate de instalacións itinerantes ou desmontables deberase aportar copia da declaración de conformidade CE do fabricante, (ou da tarxeta da ITV no caso de elementos montados sobre vehículos transformados), ou  documento acreditativo do estado da idoneidade do mesmo asinado por persoa técnica competente.
  • Certificado de revisión periódica emitido por persoa técnica competente ou entidade autorizada pola Administración.
  • Certificado de montaxe emitido unha vez instalado por persoal técnico competente. No caso das carpas admitirase o certificado emitido polo instalador de ésta, cando previamente se achegue copia de proxecto no que quede descrito o proceso de montaxe.
  • Plan de Autoprotección, cando estea previsto unha asistencia igual ou superior o aforo sinalado como límite para cada suposto.
  • Boletín de instalación, ou outra documentación que acredite a seguridade da instalación eléctrica.

Directorio