Autorización para actividades ao aire libre

Código: 
174
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado
  • Xustificante acreditativo da constitución dun seguro de responsabilidade civil que cubra os posibles riscos da celebración da actividade autorizada e recibo xustificante de estar ao corrente no seu pago.

Directorio