Servizos

Guía Cidadá

Orzamento 49.851,98 €Data de inicio 17 de setembro de 2012 (Prazo 1 mes)Data de finalización 15 de outubro de 2012
A Concellería de Medio Ambiente ven desenvolvendo campañas de sensibilización encamiñadas a unha maior concienciación da cidadanía co tema dos residuos.
Conexión gratuíta á Internet a través da wifi municipal e acceso ao servizo de email do Concello.
Celebración de vodas civís no Concello de Lugo.
Orzamento de licitación 115.327,71 €Orzamento de adxudicación 78.445,18 €Data de inicio 21 de xaneiro de 2013 Data de finalización 26 de abril de 2013
Ferramenta de acceso sinxelo e áxil á información urbanística de calquera ámbito do termo municipal de Lugo.
No Servizo de Turismo temos como obxecto xestionar o turismo no Concello, así como impulsar a mellora dos servizos turísticos e a implicación dos axentes locais nunha cultura de calidade, colaborando na reflexión estratéxica de Lugo como destino turístico.
O Tribunal Económico e Administrativo, TEA, é o órgano especializado na tramitación e resolución de reclamacións económico-administrativas.
A Tesourería Municipal pertence á Área de Economía e Emprego e a súa función comprende o manexo e a custodia de fondos, valores e efectos do Concello e a realización dos servizos de recadación.

Páxinas