Licitacións

Dende esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais
Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas
Dende esta ligazón vostede pode consultar a PROGRAMACION DA ACTIVIDADE CONTRACTUAL MUNICIPAL

NOTA INFORMATIVA:

Conforme ao disposto no artigo 347.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP), os perfís de contratante dos órganos de contratación de tódalas entidades do sector público estatal deberanse aloxar de maneira obrigatoria na Plataforma de Contratación do Sector Público, e xestionaranse e difundiranse exclusivamente a través dela. Nas páxinas web institucionais destes órganos incluirase unha ligazón ao seu perfil de contratante situado na Plataforma de contratación do sector público.

Por este motivo, todos aqueles procedementos iniciados dende a entrada en vigor da LCSP figuran aloxados na Plataforma de Contratación do Sector Público no seguinte enderezo: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Abusqueda_licitacion_vis&ubicacionOrganica=oI2NrbYOVI0%3D

Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Contratación dun Servizo de Edición e Distribución (Buzoneo) do Programa de Festas de San Froilán 2017 e Explotación de Publicidade Comercial (Expdte Ref: 30-2017) 25/08/2017 22/08/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación dun servizo de Redacción de Estudios de Viabilidade e Proxectos Constructivos de Actuacións incluídas na Estratexia DUSI denominada “Da Muralla ao Miño-Muramiñae” con financiación do 80% da Unión Europea (Exp Ref: 34-2017) 24/08/2017 21/08/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Procedemento de licitación para a autorización de instalación de nove postos de venda na “IV Feira de Artesanía e Gastronomía do San Froilán para os anos 2017, 2018 e 2019 (Expte. Ref 29-2017) 14/09/2017 11/09/2017 En tramitación Outros contratos
Contratación dun servizo de xerencia, xestión técnica, administrativa e de control financieiro do proxecto cofinanciado pola Unión Europea Life14 CCA/ES/000489 Lugo+Biodinámico. Planificación dun barrio multi-ecolóxico como modelo de residencia urbana (Expdte Ref:23-2017) 17/08/2017 14/08/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Procedemento de licitación para a autorización de instalación de atraccións no Recinto Feiral de San Froilán para os anos 2017, 2018 e 2019 (Expdte Ref: 28-2017) 14/09/2017 11/09/2017 En tramitación Outros contratos
Contratación de vinte prazas en centro de día para a atención de persoas maiores en réxime de atención diúrna (Expte. Ref. 20-2017) 17/08/2017 11/08/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación de subministración dunha cabina de aseo autolimpable para instalar no Parque de Rosalía de Castro na Cidade de Lugo - Expdte Ref.: 43-2016 - (Novos pregos) 07/08/2017 02/08/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de subministracións
Contratación dos Servizos de Prevención e Control da Lexionelose nas instalacións de Titularidade Municipal e desinfección, desinsectación e desratización no Concello de Lugo. Exp. Ref: 12-2017 04/08/2017 01/08/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Procedemento de licitación para o Alleamento de Vehículos Municipais desafectados do Servizo Público de Transporte Público e declarados efectos non utilizables. Exp. Ref. 4-2017 31/07/2017 26/07/2017 En tramitación Contrato de servizos
Contratación da prestación integral das Actividades de Animación Socioculturais para desenvolver pola área de xuventude (Programas Previlugo, Asesorías Xuvenís e Arde Lucus). Exp. 2/2017 02/08/2017 28/07/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos

Páxinas