Licitacións

Dende esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais
Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas
Dende esta ligazón vostede pode consultar a PROGRAMACION DA ACTIVIDADE CONTRACTUAL MUNICIPAL

NOTA INFORMATIVA:

Conforme ao disposto no artigo 347.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP), os perfís de contratante dos órganos de contratación de tódalas entidades do sector público estatal deberanse aloxar de maneira obrigatoria na Plataforma de Contratación do Sector Público, e xestionaranse e difundiranse exclusivamente a través dela. Nas páxinas web institucionais destes órganos incluirase unha ligazón ao seu perfil de contratante situado na Plataforma de contratación do sector público.

Por este motivo, todos aqueles procedementos iniciados dende a entrada en vigor da LCSP figuran aloxados na Plataforma de Contratación do Sector Público no seguinte enderezo: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Abusqueda_licitacion_vis&ubicacionOrganica=oI2NrbYOVI0%3D

Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Contratación do desenvolvemento, implantación e posta en marcha do Portelo Único Empresarial e implantación da lei de acceso electrónico dos cidadáns ós servizos públicos do Concello de Lugo Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación da xestión do servizo público de axuda no fogar e comida no fogar do Concello de Lugo 06/08/2008 04/08/2008 Adxudicado / Formalizado Contrato para a xestión de servizos públicos
Contratación da subministración de áridos e formigón para o desenvolvemento dos traballos de acondicionamento das ladeiras das Fontiñas durante o ano 2008 Adxudicado / Formalizado Contrato de subministracións
Proposta de aprobación do Modelo de Instrucción Interna que regula a Selección do Contratista e Adxudicación dos Contratos non suxeitos a Regulación Harmonizada 12/06/2008 Adxudicado / Formalizado Evislusa - Empresa Municipal de Solo
Contratación da Xestión do Servizo Público de Regulación de Aparcadoiros na vía pública (ORA) no Concello de Lugo 28/07/2008 23/07/2008 Desistimento / Renuncia / Deserto / Anulado Contrato para a xestión de servizos públicos
Contratación da actuación do grupo musical "Celtas Cortos" para o 5º Festival Interfolk "Encontro de culturas no camiño primitivo" Adxudicado / Formalizado Outros contratos
Contratación e posta en marcha do portal do empregado municipal dentro do proxecto "Lugo Singular" Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación da Subministración de pizarra para o Desenvolvemento dos traballos de Acondicionamento das Ladeiras de Fontiñas durante o ano 2008 Adxudicado / Formalizado Contrato de subministracións
Contratación do Espectáculo de Visitas Teatralizadas, dentro do programa O Encanto de Lugo Adxudicado / Formalizado Outros contratos
Contratación das obras de construcción do Museo Interactivo da Historia de Lugo Adxudicado / Formalizado Contrato de obra

Páxinas