Licitacións

Dende esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais
Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas
Dende esta ligazón vostede pode consultar a PROGRAMACION DA ACTIVIDADE CONTRACTUAL MUNICIPAL

NOTA INFORMATIVA:

Conforme ao disposto no artigo 347.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP), os perfís de contratante dos órganos de contratación de tódalas entidades do sector público estatal deberanse aloxar de maneira obrigatoria na Plataforma de Contratación do Sector Público, e xestionaranse e difundiranse exclusivamente a través dela. Nas páxinas web institucionais destes órganos incluirase unha ligazón ao seu perfil de contratante situado na Plataforma de contratación do sector público.

Por este motivo, todos aqueles procedementos iniciados dende a entrada en vigor da LCSP figuran aloxados na Plataforma de Contratación do Sector Público no seguinte enderezo: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Abusqueda_licitacion_vis&ubicacionOrganica=oI2NrbYOVI0%3D

Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Contratacion do servizo de desbroce en pistas en diversas parroquias da zona rural do Concello de Lugo durante o ano 2018 prorrogable para o 2019. Exp. 1/2018 12/04/2018 09/04/2018 En tramitación Contrato de servizos
Contratos menores: febreiro de 2018 Non aplica Contratos menores
Contratos menores: xaneiro de 2018 Non aplica Contratos menores
Contratación mediante 7 lotes- da implementación de itinerarios integrados para a mellora da formación e a empregabilidade das persoas mozas inscritas no ficheiro do sistema nacional de garantía xuvenil. Expdte Ref: 2017-52 27/03/2018 22/03/2018 En tramitación Contrato de servizos
Contratos menores: xaneiro de 2018 Non aplica Contratos menores
Contratación mediante acordo marco e por lotes da subministración de productos de alimentación en xeral (lote 1) e productos de limpeza (lote 3) para o fogar do transeúnte. Declaración de deserto do procedemento negociado e nova licitación mediante procedemento aberto. Expdte Ref: 47-2016 18/01/2018 15/01/2018 En tramitación Contrato de subministracións
Contrato de prestación de servizos complementarios e de colaboración á xestión recadatoria municipal en período executivo e para a xestión administrativa e recadación das multas de tráfico en período voluntario e executivo. Expdte Ref: 40-2017 12/04/2018 09/04/2018 En tramitación Contrato para a xestión de servizos públicos
Contratación dun servizo de comidas ós usuarios do centro de día “Antonio Gandoy”. Expte Ref 48-2017 18/01/2018 15/01/2018 En tramitación Contrato de servizos
Procedemento para a Adxudicación de Contrato Menor de Servizos (Asistencia Técnica) para elaboración de documentación gráfica de diversos ámbitos territoriais referidos ó Catastro e ó Plan Xeral de Ordenación Municipal de Lugo (PXOM) 12/01/2018 11/01/2018 En tramitación Contrato de servizos
Contratación da prestación dun servizo de retirada de vehículos da vía pública e traslado ao depósito. Exp. Ref. 31-2017 05/02/2018 31/01/2018 En tramitación Contrato de servizos

Páxinas