Orde sobre selección de persoal con habilitación de carácter nacional

Con data do 1 de decembro de 2017 publicouse no Diario Oficial de Galicia, número 229, a Orde do 30 de novembro de 2017 pola que se establece o procedemento para a selección de persoal interino para o desempeño de postos reservados a persoal funcionario da Administración local con habilitación de carácter nacional, o que se comunica para xeral coñecemento.

 

Lugo, 11 de decembro de 2017

O SECRETARIO XERAL DO PLENO,

Asdo.: Justo Díaz Rodríguez