Tesourería Municipal

Servizos que prestamos

 • Información a contribuíntes e provedores en relación cos trámites que se realizan e cos expedientes en trámite.
 • Realización de todos os pagamentos do Concello e o seu rexistro contable.
 • Organización e xestión da recadación tributaria e non tributaria:
 • Determinación dos prazos e medios de ingreso.
 • Convenios de colaboración con entidades colaboradoras na recadación.
 • Remisión ás entidades colaboradoras dos datos precisos para efectuar a recadación.
 • Contabilización de todos os ingresos.
 • Xestión de domiciliacións bancarias.
 • Xestión da recadación en vía executiva:
 • Ditamento de providencias de constrinximento.
 • Realización de embargos.
 • Derivación da responsabilidade.
 • Custodia de fondos, valores e efectos.
 • Tramitación de expedientes de devolución de ingresos indebidos.
 • Tramitación de expedientes de aprazamento e fraccionamento de débedas tributarias.
 • Emisión de certificacións de estar ao corrente co Excmo. Concello de Lugo.
 • Resolución de recursos de reposición contra os trámites relativos ao procedemento de recadación.
 • Emisión de informes e incoación dos expedientes en relación co Tribunal Económico Administrativo.

+ info

Pagamento medio a provedores. Ano 2016
5.35 KB
Maio 2016
5.35 KB
Abril 2016
9.43 KB
Marzo 2016
5.37 KB
Febreiro 2016
5.35 KB
Xaneiro 2016
Pagamento medio a provedores. Ano 2015
5.34 KB
Decembro 2015
5.16 KB
Novembro 2015
5.16 KB
Outubro 2015
5.35 KB
Setembro 2015
5.19 KB
Agosto 2015
5.15 KB
Xullo 2015
5.16 KB
Xuño 2015
5.15 KB
Maio 2015
5.15 KB
Abril 2015
5.16 KB
Marzo 2015
44.73 KB
Febreiro 2015
48.43 KB
Xaneiro 2015
Pagamento medio a provedores. Ano 2014
70.84 KB
Decembro 2014
71.43 KB
Novembro 2014
71.25 KB
Outubro 2014
70.76 KB
Setembro 2014

Directorio